Biyogaz Proje yönetimi

Proje Süreç Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri İşi

İçindekiler

Biyokütleden Elektrik Üretim Tesisi Yatırımı Süreç Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri işi için tanıtım dosyamız ve detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Teklif Veren Şirketin Organizasyonu ve Deneyimi

Solea Enerji yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre yatırımları konusunda her türlü ürünün uluslararası standartlara uygun olarak üretimi, dağıtımı ile kullanımdan sonra toplanması ve bertarafı konularında ekosistemin ve önerilen sistemin yanısıra ekosistemin sürdürülebilirliğini de esas alarak optimum çözümler üretmeyi hedef almaktadır. Sürdürülebilir sistemlerin kurulumunda mevcut sistem etüdü, makro planlama, detay tasarım, sistemlerin uygulama aşamasında ise gerek yapımcı gerek kontrol olarak hizmet veren uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Şirketimiz kurulduğu 2003 yılından bugüne konut ve sanayi bölgeleri ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar tüm yerleşim kategorilerindeki içmesuyu temin, yağmursuyu ve atıksu toplama sistemleri, mevcut sistem etüdü, sayısallaştırılması, yenilenmesi, rehabilitasyonu konularında masterplan, fizibilite çalışması, avan proje ve uygulama projesi aşamalarında hizmet vermektedir. Yapılan tüm sistem çözümleri bilgisayar esaslı olarak gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlı bir gelişim trendine girmesiyle birlikte 2010 yılından itibaren yenilenebilir enerji sektöründe çalışmalarına başlayan şirketimiz bu alanda da küçük ve orta büyüklükte değişik hammadde kompozisyonları ile kurulacak ve kurulmakta olan bir çok yatırımda gerek tüm süreç yönetimi gerekse ara kademelerde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında sağladığımız hizmetler

 • TÜM SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI :
  • Hammadde Seçimi ve Fizibilite Hazırlanması
  • Hammadde Sözleşmeleri Hazırlanması
  • EPDK Lisans Dosyası Hazırlanması
  • Arazi Seçimi
  • Proses Seçimi
  • Kavramsal Proje Hazırlanması
  • Yapımcı Firma Seçimi Danışmanlığı
  • Finansal Kaynak Sağlanması Danışmanlığı
  • ÇED ve İmar İşleri Takibi
  • Karbon Sertifikalandırılması İşleri Takibi
  • Eğitim

Şirketimiz işlerinde titiz ve detaylı kalite güvence politikaları, davranış kuralları ve iş dürüstlüğü politikalarını uygulamaya büyük önem vermektedir.

Teknik Yaklaşım ve Yöntem

Biyokütleden Elektrik Üretim Tesisi Yatırımı Süreç Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri işi, biyokütleden elektrik üretim tesisi yatırım kararının alınmasına yönelik aşağıdaki kalemleri içermektedir:

 • Yatırım bölgesi belirlenmesi,
 • Bölgede Biyokütle Tesisi için yakıt(hammadde) tespiti,
 • Verilerin toplanması, verilerin analiz edilmesi, (iki aşamalı olarak toplanan veriler değerlendirilmektedir: İkincil[1] ve birincil[2] veriler)
 • Hammadde türü, miktarları, hammadde toplama yerleri, hammadde sahipleri bilgileri,
 • Belirlenen hammaddelere göre uygun proses seçimi,
 • Bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ile bağlantı noktaları öngörüşmeleri,
 • Bölgede hammaddeye yakınlık, imar ve şebekeye bağlanma açısından uygun tesis yeri belirlenmesi,
 • Tesisin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin hesaplanması ve ön finansal analiz ile fayda maliyet analizi yapılarak yatırımın optimize edilmesi,
 • Fizibilite hazırlanması,
 • Fizibilitenin yatırımcı tarafından onaylanması sonrası Hammadde Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • EPDK lisans dosyası hazırlanması,
  • Şirket evraklarının düzenlenmesi,
  • Genel yerleşim planı hazırlanması,
  • Yatırım ve proses raporu hazırlanması,
  • Tek hat şeması hazırlanması,
  • Elektrik raporu hazırlanması,
  • İş Termin Programı hazırlanması,
 • EPDK lisans başvuru dosyasının EPDK’ya sunulması, takibi, lisansın alınması,
 • Tesis arazisi imar işleri takibi,
 • ÇED işleri takibi ve sonuçlandırılması,
 • Karbon sertifikasyonu takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yapımcı firmalardan teklif toplama, karşılaştırma ve değerlendirme raporu hazırlanması ve yatırımcıya sunulması,
 • Finans kuruluşlarına yatırımın sunulması,
 • Ruhsat Projelerinin hazırlanması,
 • Proje yönetimi,
 • Proje ve inşaat kontrollüğü,
 • İşletmeye alma danışmanlığı
 • Eğitim

[1] İkincil(dolaylı) araştırma endüstri profilleri, akademik makaleler, kongre ve seminer yayınları, ticari yayınlar, gazeteler, dergiler, demografik profiler gibi yayınlaşmış bilgiler kullanılarak edinilen veriler.

[2] Birincil doğrudan araştırma sonucu edilen veriler.

Yorumlar kapalı.