Lisanssız Elektrik Üretimi

Enerji Yatırımları
Yayınlanan yönetmelik kapsamında yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutuluyor. Lisans almadan veya şirket kurmaya gerek kalmadan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kurulabilecek Üretilen enerjinin fazlası da sisteme geri satma imkanı olacak, üretim tesisi ile tüketim birimleri aynı dağıtım bölgesi sınırları içinde olması gerekecek.

GENEL:

 1. Kojenerasyon tesislerinin sanayiciler ve büyük tüketicilerce kurulması beklenmektedir.
 2. Sanayici ve büyük tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurması da beklenmektedir.
 3. Fark kojenerasyon tesisi kuranların elektrik satış yetkisi olmamasıdır. Buhar konusu düzenleme dışındadır.
 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuranlar ihtiyaçlarından fazla ürettiklerini YEKDEM mekanizmasına satabilmektedir. Gerçek kişi tüzel kişi farkı yoktur. Abonelik yeterlidir ve satış kısıtı yoktur.
 5. Mikro kojenerasyon tesisi kuranlardan sadece tüzel kişiler ihtiyaç fazlası enerjiyi satabileceklerdir.
 6. Enerjiyi her iki durumda da Dağıtım Şirketi almaktadır. Lisanssız üreticiler PMUM ve YEKDEM mekanizması ile muhatap değildir.
 7. Elektriğin ikili anlaşmalarla satılması söz konusu değildir.
 8. Üretim ve tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması zorunludur. İstisnası yoktur.
 9. Kojenerasyon tesisleri için verimlilik koşulu var. (Bakanlık Yönetmeliği gereği %80 verimlilik değerine sahip olması gerekir.)
 10. Gezici ve geçici aboneler üretim tesisi kuramaz.
 11. Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi başvuruları İl Özel İdarelerine, diğer tesisler için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapılacaktır.
 12. Başvurular takvim ayı bazında alınacak (yılda 12 parti) ve sonraki ayın ilk 20 günü içinde sonuçlandırılacaktır.
 13. Üretim tesisleri ancak dağıtım sistemine bağlanabilir. AG veya YG’den bağlanılabilir.
 14. AG seviyesinden yapılacak bağlantılarda trafo kapasitesinin % 30’u kadar bağlantıya izin verilebilecektir. Bunun dağıtımı için bkz. Yönetmelik Ek-5 Tablo. YG seviyesinden kısıt yoktur.
 15. Her bir kişiye her bir irtibat merkezinde tüketim tesisinden bağımsız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için 500 kW, mikro kojenerasyon tesisleri için 50 kW tahsisat yapılabilir.
 16. Her bir transformatör merkezinde (TEİAŞ’a ait) rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 2 MW güç tahsisi yapılmıştır. Transformatör merkezine bu miktarı aşan bir başvuru olması halinde TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
 17. TEİAŞ transformatör merkezi bazında, kurulu gücü 500 kW’a kadar kojenerasyon tesisleri, mikro kojenerasyon tesisleri ve rüzgar ve güneş enerjisi hariç yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için kapasite açıklamak zorundadır. (Rüzgar ve güneşe tanınan 2 MW bu kapasiteden hariçtir).

 1. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu, (Yönetmelik Ek-2)
 2. Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Dilekçesi, (Yönetmelik Ek-1)
 3. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesi ya da kiralama belgesi,
 4. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
 5. Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin sözleşme ekinde bulunması gerekir.
 6. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı başvurularda kaynak kullanım hakkının elde edildiğine dair belge, (Rüzgâr, güneş, biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dahil) dayalı başvurularda istenmez)
 7. Başvuru bedelinin ödenmesi
 8. Başvuru hidrolik kaynaklara dayalı ise “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümlerinde belirlenecek belgeleri de başvurusuna ekler.
 9. Başvuru jeotermal kaynaklara dayalı ise başvuru aşamasında varsa işletme ruhsatı, henüz işletme aşamasında değilse arama ruhsatı sunulmalıdır.
 10. Başvuru kojenerasyona dayalı ise Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereği istenen belgeler bulunmalıdır.

 

Lisanssız Üretim yol haritası 2